ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка "Финансови загуби по лизингови договори"

Предмет на застраховане
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, срещу платена застрахователна премия, застрахова паричните вземания по сключени от ЗАСТРАХОВАНИЯ договори за лизинг на машини, съоръжения и оборудване, на леки, лекотоварни и товарни МПС, като при настъпване на застрахователно събитие, се задължава да изплати застрахователно обезщетение на ЗАСТРАХОВАНИЯ за понесените от него финансови загуби.

Застраховани лица
Юридически лица, отдаващи на лизинг машини, съоръжения и оборудване, леки, лекотоварни и товарни МПС, обезпечени от застрахования по съответния законов ред.

Покрити рискове
Застраховката покрива риска от финансови загуби, възникнали за Застрахования вследствие на неплащане на лизингови вноски с настъпил падеж по валиден/и договор/и за лизинг, сключени през периода на застраховката. Застрахователното покритие се комбинира със сключена застраховка “Имущество” и/или “КАСКО на МПС” при Застрахователя, за целия период на договора за лизинг.

Непокрити рискове
  • Договори по които предвиденото обезпечение /залог, запис на заповед и др./ не е учредено по предвидения в закона ред.
  • Лизинговата вещ е предоставена при условия, различни от утвърдените между Застрахования и Застрахователя.
  • Неизпълнение на задълженията на застрахования, като страна по договора за лизинг.
  • Прехвърляне на правата по договора за лизинг на трето лице, без предварително съгласие на застрахователя.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки конкретен договор за лизинг се определя като процент от размера на застрахователната сума.
При сключване на застраховка по конкретен договор за лизинг, в случай че не е договорено друго, застрахователната премия се заплаща еднократно от застрахования.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща обезщетение в размера на неплатените вноски с настъпил падеж, без неустойки, лихви и др. косвени загуби, след приспадане на договореният размер самоучастие.
Застрахователното обезщетение се изплаща в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на представяне на всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователно събитие и размера на претенцията.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава :
    * 5% за еднократно издължаване на застрахователната премия;
    * 5% за сключена в дружеството Имуществена и/или КАСКО застраховка;
    * 10% за липса на щети по обслужване на застрахователни договори от предходната година.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg