ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКИ ПРИХОД

Предмет на застраховане
Застрахова се рискът от финансови загуби в следствие на непогасен в срок дълг на купувача към продавача /застрахования/, съгласно сключен договор за продажба на стоки или услуги с отсрочено плащане между страните.

Застраховани лица
Юридически лица, извършващи търговска дейност.

Покрити рискове
Покрит риск по тези Общи условия е всеки непогасен в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на договорения падеж дълг на купувача към продавача /застрахования/, до размера на сумата в обезпечителния запис на заповед или до размера на съответния актуален към момента на застрахователното събитие индивидуален лимит на отговорност на купувача, което от двете е по-малко, намален с размера на вписаното в полицата самоучастие на застрахования.
Застрахователното покритие се комбинира с имуществена застраховка сключена при Застрахователя, за целия период на договора, обект на застраховане.

Непокрити рискове
  • Война, бунтове, граждански вълнения, гражданска война, военни действия, преврат, стачки, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на правителство или власт, нетърговски (политически) риск на чуждестранни юридически лица;
  • Ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване;
  • Преднамереност, умисъл или груба небрежност на Застрахования или негови представители.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки конкретен договор, се определя като процент от размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката.

Изплащане на щети
При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ, застрахователно обезщетение в срок до 10 /десет/ дни, след получаване на окомплектовано искане, съгласно договора, в размер на записаната в полицата застрахователна сума и/или размерът на реалния непогасен към момента на плащане на обезщетението дълг, което от двете е по-малко.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * 5% за еднократно издължаване на застрахователната премия;
    * 5% за сключена в дружеството Имуществена и/или КАСКО застраховка;
    * 10% за липса на щети по обслужване на застрахователни договори от предходната година.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg