ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ГАРАНЦИИ

Предмет на застраховане
Застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция).

Застраховани лица
Български финансови институции (банки).

Покрити рискове
В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща:
КЛАУЗА 01 – Гарантиране на митнически задължения (държавни вземания) на отговорното лице (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;
КЛАУЗА 02 – Гарантиране изпълнението на договорни задължения на отговорното лице, в това число във връзка по:
         1. договори за доставка на стоки и/или извършване на услуги;
         2. възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при разваляне на договор;
         3. добро изпълнение и функционални гаранции (Bonds, Liquidated damages).
КЛАУЗА 03 – Гаранции за участие в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване гаранцията прераства в гаранция за добро изпълнение.
КЛАУЗА 04 – Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя.

Непокрити рискове
  • Гаранция, обезпечена с безусловна и неотменяема насрещна банкова гаранция;
  • Форсмажорни обстоятелства;
  • Незаконни и/или измамнически действия на Застрахования;
  • Глоби, административни наказания и пропуснати ползи;
  • Несъгласувани със Застрахователя промени в гаранционния договор.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните.
Срокът на застрахователния договор е съобразен със срока на гаранцията, обект на застраховане.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката.

Изплащане на щети
Срокът за изплащане на обезщетението е до 15 /петнадесет/ дни от получаване на документите, удостоверяващи застрахователното събитие, при изпълнение на задълженията на Застрахования съгласно Общи условия по застраховка “Гаранции”.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * 5% за еднократно издължаване на застрахователната премия;
    * 5% за сключена в дружеството Имуществена и/или КАСКО застраховка;
    * 10% за липса на щети по обслужване на застрахователни договори от предходната година.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg