ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Застраховка „Животни, птици, риби и кошери с пчели“ на ЗД ЕВРОИНС АД Ви осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели собственост на физически и юридически лица настъпили вследствие на:

• злополуки;
• заразни и незаразни болести;
• клане по необходимост.

  С нея вие получавате:
• обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпване на застрахователно събитие;
• гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

Застраховка „Животни, птици, риби и кошери с пчели” на ЗД ЕВРОИНС АД покрива загуби на собствени, наети или предоставени за отглеждане животни, птици, риби и кошери с пчели, както следва:
• едри преживни животни /говеда и биволи/ на възраст над 3 месеца;
• еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;
• дребни преживни животни /овце и кози/ на възраст над 6 месеца;
• свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг.;
• ловни и луксозни кучета, както и такива, ползвани за охрана на обекти, на възраст от 1 до 8 години включително;
• птици /бройлери, подрастващи, ярки, носачки, гъски и патици за гушене/, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство при промишлени условия, монолитни помещения, оборудвани със системи за отглеждане и вентилация, съобразени с технологичните изисквания за грижи за отглежданите птици;
• кошери с пчели;
• щрауси;
• зайци;
• племенни и състезателни животни /включително при участие в състезания, изложби и други подобни случаи/, екзотични животни и животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия;
• риби и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за интензивно рибовъдство.

Застраховката важи само за територията на  Република България.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховка „ Животни, птици, риби и кошери с пчели" покрива риска от загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели в резултат на  настъпване на застрахователно събитие описано подробно в Общите условия на застраховката.
Животните, птиците и кошерите с пчели могат да бъдат предмет на застраховане само при условие, че към датата на сключване на застраховката са напълно здрави, ваксинирани, в добро охранено състояние и са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение, в съответствие със зооветеринарните изисквания.

Ние Ви предлагаме следните покрити рискове обособени в отделни клузи  както следва:
• КЛАУЗА 1: смърт на едри преживни, еднокопитни животни, свине, овце и кози от заразни заболявания, подробно описани в  Общите условия на застраховката;
• КЛАУЗА 2: смърт на едри преживни, еднокопитни животни, свине, овце и кози от незаразни заболявания (без отравяния и паразитни болести), подробно описани в  Общите условия на застраховката;
• КЛАУЗА 3: смърт на едри преживни, еднокопитни животни, свине, овце и кози от природни бедствия или злополука: градушка, удар от гръм, срутване и свличане на земни и скални маси, пожар, експлозия, наводнение от придошли водни маси, буря, ураган, падане в пропаст по време на паша, сблъскване или прегазване от транспортни средства, удар от електрически ток, падане на покривни конструкции или дървета;
• КЛАУЗА 4: клане по необходимост по нареждане на ветеринарните органи от рисковете, посочени в клаузи 1, 2, 3, както и поради счупване на кости, провеждане на мероприятия за борба със заразни заболявания, запушване или скъсване на хранопровода, остри подувания на търбуха, преплитания на червата, чужди тела в предстомашията и болестни усложнения след раждане (изпадане, разкъсване на матката);
• КЛАУЗА 5: смърт на паспортизирани кучета от заболявания, доказани от ветеринарните органи, при унищожаване по необходимост при заразни заболявания или при смърт, причинена от диви животни;
• КЛАУЗА 6: смърт на птици от пожар, експлозия и природни бедствия: буря, ураган, градушка, удар от гръм, срутване или свличане на земни и скални маси и наводнение от придошли водни маси;
• КЛАУЗА 7: смърт на птици от заразни заболявания, подробно описани в  Общите условия на застраховката;
• КЛАУЗА 8: смърт на риби от заразни заболявания, описани в Общите условия на застраховката;
• КЛАУЗА 9: смърт или унищожаване на кошери с пчели от:
  • американски гнилец, нозематоза и акароза, потвърдени лабораторно;
  • буря, ураган, удар от гръм; 
  • наводнение от придошли водни маси;
  • свличане и срутване на земни и скални маси;
  • пожар и експлозия;
  • диви животни.
• КЛАУЗА 10: смърт на племенни и състезателни животни, екзотични и животни за ценни кожи отглеждани при интензивни условия от рискове подробно описани в Общите условия на застраховката.

Изберете тази клауза, която най-пълно отговаря на потребностите Ви.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката се сключва въз основа  на писмено предложение от кандидата за застраховане по образец на ЗД ЕВРОИНС АД. Застраховката се сключва след преглед и оценка от лицензиран ветеринарен лекар за съответния район и представител на ЗД ЕВРОИНС АД, маркиране на животните и представяне на документ за собственост. За пчелите застраховката се сключва след преглед на пчелните семейства от представител на ЗД ЕВРОИНС АД съвместно със специалист (ветеринарен лекар или проверител по пчеларство за региона).

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката се сключва за срок от една година. По Ваше  желание срокът може да бъде и по-кратък.
Застраховката може да бъде сключена за няколко или всички рискове покрити от ЗД ЕВРОИНС АД.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?
Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема ЗД ЕВРОИНС АД при настъпване на застрахователно събитие и се определя от Вас в границите на установени от ЗД ЕВРОИНС АД лимити.

Застрахователната сума се определя в лева и се договаря между Вас и ЗД ЕВРОИНС АД съгласно избраният от Вас покрит риск  и описаните в Общите условия на тази застраховка лимити.

При определяне на застрахователната сума задължително се вземат предвид индивидуалните качества на животните и птиците като порода, възраст, продуктивност, район, условия на отглеждане и пазарните цени.

За отделните видове животни застраховките се сключват с договаряне на франшиз (самоучастие на застрахованите). Отговорността на ЗД ЕВРОИНС АД по конкретен застрахователен договор не може да надхвърля договорения в него общ лимит.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ? 
Застрахователната премия се определя от ЗД ЕВРОИНС АД и е в зависимост от вида на застрахованите животни, птици, риби и кошери с пчели, размера на застрахователната сума и клаузите на рисковото покритие.
Застрахователната премия се заплаща еднократно, в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте е длъжен да :
  • уведомите ЗД ЕВРОИНС АД и лицензирания (обслужващия) за района ветеринарен лекар в срок до 24 часа, като подадете пълна информация за вида на събитието, времето на настъпването му обстоятелствата при които то е настъпило и предварителната оценка на вредите по ваша преценка;
  • предприемете всички необходими мерки за предотвратяването и ограничаването на щетите;
  • спазвате всички указания дадени ви от ЗД ЕВРОИНС АД, както и да окажете съдействие за определяне размера на обезщетението.

Уведомлението за събитието се подава в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град по телефон, факс или на електронен адрес.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
За установяване размера на вредите от настъпили застрахователни събития ЗД ЕВРОИНС АД извършва оглед на място във Ваше присъствие или Ваш представител, както и вещо лице.
Застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на представените от Вас комплект оригинални документи подробно описани в Общите условия по тази застраховка, доказващи настъпване на застрахователното събитие.
Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета до размера на застрахователната сума.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава при:
•  подновяване на застрахователен договор за застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели;
•  комплексно застраховане;
•  еднократно издължаване на застрахователната премия;
•  голям обем на застраховане;
•  в случай, че сте нов клиент;
•  липса на щети по предишни застрахователни договори за застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg