ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина

НОВО! Покритието по риск "медицински разходи" включва COVID-19.

Предмет на застраховане
С договора за застраховка "Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина" Застрахователят ще покрие медицинските разходи и/или ще изплати обезщетение на Застрахования при настъпване на покрито по Общите условия застрахователно събитие в границите на определените в договора лимити.

Застраховани лица
Застраховат се за периода на тяхното пребиваване извън територията на Република България български граждани и постоянно пребиваващи в Република България чужденци, които са на възраст от 1 до 74 навършени години към датата на сключване на застраховката, и в добро здравословно състояние, изключващо налично или очаквано заболяване.
Застраховат се краткосрочно пребиваващи чуждестранни граждани (които нямат издаден документ за временно или постоянно пребиваващ в Република България чужденец), за тяхното пребиваване в Република България (без асистанс) или за пътуване в страна, различна от държавата, чиито граждани са и/или където се намира постоянният им адрес.

Покрити рискове
Основни:
- медицински разходи вследствие злополука или остро заболяване;
- репатриране;
- транспортиране на тленни останки;
Допълнителни:
– смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
– спешна стоматологична помощ;
– дневни пари за болничен престой.

Непокрити рискове
–  събития, станали в България;
– хронични заболявания от всякакво естество и последиците от тях, налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания;
– събития, за които застрахователят или асистанс-компанията не са били своевременно уведомени; срокът за уведомяване на застрахователя е седем дни, а на асистиращата компания 48 часа от момента на застрахователното събитие;
– умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му;
– самоубийство или опит за самоубийство;
– употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства;
– слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния;
– аборт, раждане и последвалите усложненията;
– заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път;
– разноски, които са платени или поети от медицински схеми, други застрахователи, правителствена или частна медицинска програма;
– репатриране без съгласието на  застрахователя или асистанс-компанията;
– разноски, плащания или такси, чиито размер надхвърля обичайния за страната и услугата размер.
– лечение на психични и психоневрологични смущения или състояния, а също и при прилагане на психоаналитично или психотерапевтични методи;
– разходи за процедури в санаториуми, минерални извори (бани или почивни домове), пансиони;
– разходи за рехабилитация и физиотерапия;
– искове в случай, че застрахованото лице е с фатална диагноза;
– искове в случай, че застрахованото лице пътува с цел лечение в чужбина;
– искове на Застрахован, който извършва физически труд в чужбина или се занимава с опасни спортове и/или дейности, включително но не само - алпинизъм или планинско катерене (когато се използват въжета или други специализирани пособия), проникване в пещери, авиаторство, парашутизъм, делтапланеризъм, летене с балон, други видове безмоторно летене, както и летене с всякакви други летателни апарати (с изключение на самолети от гражданската авиация), рафтинг, гмуркане на големи дълбочини и водолазна дейност, управление на джет, водни ски и всякакви апарати и съоръжения за предвижване по или под вода, конен спорт, управление на велосипед, мотоциклетизъм, използване на услуги и/или съоръжения във всякакви атракционни и увеселителни паркове, ако при използване на услугата и/или съоръжението са предвидени задължителни мерки за безопасност, независимо дали същите са били спазени, циркова дейност, състезания от всякакъв вид и всички професионални спортове и изобщо всякакви дейности, при които са предвидени завишени стандарти за безопасност, независимо дали тези стандарти са били спазени. Този абзац не важи за Застраховани, които с изричното съгласие на Застрахователя и при завишена премия, са сключили договора.

Период на застраховката
Застраховката може да бъде сключена за период от 1 до 365 дни.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се заплаща еднократно в лева, в деня, в който се сключва застрахователния договор. Не се допуска разсрочено плащане на премията.
Към застрахователната премия се прилагат надбавки в зависимост от възрастта на застрахованите лица и за лица, чието пребиваване в чужбина е свързано с извършване на физическа работа или упражняване на спортове с повишен риск.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на медицински доклади, фактури, рецепти, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи. Застрахователят изисква превод на български език на представените документи, като той е за сметка на Застрахования.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
• когато сте корпоративен клиент;
• при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
• при комплексно застраховане.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg