ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Отговорност на туроператора

Задължителна застраховка отговорност на туроператора
Задължителна застраховка отговорност на туроператора
Задължителна застраховка отговорност на туроператора

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” се сключва на основание Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка, „Отговорност на туроператора“, приета на основание чл. 99, ал. 4 и 5 от Закона за туризма и с ПМС № 306 от 21.12.2013 г.

2. СКЛЮЧВАНЕ
2.1. Застрахователен договор се сключва след попълване от кандидата за застраховане на предложение-въпросник по образец.
2.2. Обект на задължително застраховане по наредбата е отговорността на туроператора за причинени вреди на потребителя вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
2.3. Покрити рискове: 
2.3.1. Възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването, в случай че то не се осъществи не по вина на потребителя;
2.3.2. Заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
2.3.3. Разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.
2.4. Срок на действие: 
2.4.1. Застрахователният договор се сключва за срок от 12 месеца, не се допуска по-кратък период и се подновява не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.
2.4.2. При първоначална регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, договорът за задължителна застраховка се сключва най-късно 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация. 
2.4.3. Туроператорът представя на министъра на туризма копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от неговото сключване / подновяване / анексиране.
2.4.4. В случай на прекратяване на договора Застрахователят уведомява писмено министъра на туризма в срок до 3 дни от датата на прекратяване. 
2.5. Застрахователна сума:
2.5.1. Минималната застрахователна сума за едно събитие и в агрегат за срока на застраховката се определя на база декларирания от туроператора оборот за предходната финансова година съгласно следната таблица:

№                 Деклариран годишен оборот                 Застрахователна сума за едно 
         от предходната финансова година (в лева)       събитие и в агрегат (в лева)
1.                 От 0 до 50 000                                                                25 000
2.                 От 50 001 до 100 000                                                     50 000
3.                 От 100 001 до 200 000                                                   75 000
4.                 От 200 001 до 300 000                                                   125 000
5.                 От 300 001 до 400 000                                                   175 000
6.                 От 400 001 до 600 000                                                   250 000
7.                 От 600 001 до 800 000                                                   350 000
8.                 От 800 001 до 1 000 000                                                450 000
9.                 От 1 000 001 до 1 500 000                                             500 000
10.               От 1 500 001 до 2 000 000                                             700 000
11.               От 2 000 001 до 2 500 000                                             900 000
12.               От 2 500 001 до 3 000 000                                             1 100 000
13.               Над 3 000 000                                                                 1 400 000

* Декларираният оборот по т.2.5.1. включва приходите от продажба на организирани туристически пътувания с обща цена на краен потребител и стойността на чартърните полети, независимо от това, дали те се продават от други туроператори или туристически агенти.
2.5.2. Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя организирано туристическо пътуване с обща цена с включен чартърен полет, не може да бъде по-малка от 500 000 BGN.
2.6. Застрахователна премия:
2.6.1. Застрахователната премия се определя, съгласно действащата тарифа.
2.6.2. Върху дължимата застрахователна премия се начислява 2 % ДЗП (Данък върху застрахователните премии).
2.6.3. Начин на плащане на застрахователната премия:
 еднократно при сключване на застрахователния договор;
 разсрочено на 2 (две) или 4 (четири) вноски, като първата вноска се заплаща при сключване на договора.
2.6.4. Отстъпки:
Отстъпки се допускат единствено при прилагане на самоучастие на Застрахования, съгласно тарифата.

3. СЕРТИФИКАТ
3.1. Съгласно чл.100 от Закона за туризма: „Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка”.
3.2. Желаният брой сертификати се посочва от туроператора в предложението-въпросник за сключване на застрахователен договор.
3.3. Сертификатите се предоставят на Застрахования с приемо-предавателен протокол.


4. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЩЕТИ
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.
Задължителна застраховка отговорност на туроператора
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg