ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Отговорност на работодателя

Предмет на застраховане
Застрахова се отговорността на работодателя за вреди, причинени на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.
Застраховката е валидна на територията на Република България.

Застраховани лица
Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с договорителя.

Покрити рискове
Клауза “А” (основни рискове):
• разликата между причинените неимуществени и имуществени вреди на работниците и служители на застрахования в резултат на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Тя включва и вредите от трудова злополука, причинена от непреодолима сила или по повод на възложена работа, извършена и без изрично нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в района на предприятието;
• разноските, които застрахованият е направил за ограничаване или намаляване на вредите, дори и тогава когато усилията му са останали без резултат.

Клауза “Б ” (допълнителни рискове):
• допълнително към рисковете по Клауза “А” могат да бъдат включени и професионални заболявания приравнени към трудова злополука, съобразно действащата наредба и таблица за професионалните заболявания на МЗ, проявили се и установени през периода на действие на застраховката.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
   при голям брой застраховани лица;
   когато сте корпоративен клиент;
   при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
   при комплексно застраховане
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg