ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Гражданска отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие

Гражданска отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие
Предмет на застраховане
Гражданската отговорност за възникнали искове за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при или по повод ползването на огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство.

Застраховани лица
- Представители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност;
- Физически лица за самоотбрана или при ловуване.

Покрити рискове
Опасността /вероятността/ от възникване на отговорност на Застрахования за причинена:

• смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, причинени от злополука;
• пълна загуба или частична вреда на движими или недвижими имущества;
• разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

Период на застраховката
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
• постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
• когато сте корпоративен клиент;
• при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
• при комплексно застраховане
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg