ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО РЕЖИМА TIR

Предмет на застраховане
Тази застраховка покрива отговорността на Застрахования, произтичаща от т.24 във връзка с т.26 от "Декларацията за поемане на задължения от превозвача за допускане до митническия режим ТИР и разрешение за ползване на обикновени карнети ТИР" за обезпечаване на гаранция за първоначален достъп до режима ТИР в полза на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата /АЕБТРИ/.

Застраховани лица
Всеки превозвач имащ валиден лиценз за извършване на международен превоз. Ползвател на тази застраховка е Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата /АЕБТРИ/.

Покрити рискове
Възникнали рекламации и искове, произтичащи от ползването на обикновени карнети ТИР /без карнети ТИР "Табак и Алкохол"/ от Застрахования и пораждащи правото на АЕБТРИ да се разпореди с гаранцията за първоначален достъп до режима ТИР.

Непокрити рискове
Горепосочената полица не покрива отговорността по карнети ТИР "Табак и Алкохол".

Период на застраховката
Застрахователния период е една година.
Застрахователното покритие по тази полица е валидно без прекъсване до по-късната от следните две дати - 27 месеца от издаването на последния ТИР карнет през време на Застрахователния период посочен в полицата или до датата на окончателното приключване на всички издадени на Застрахования ТИР карнети.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се посочва в полицата и е съгласно тарифата на Застрахователя.
Премията се заплаща еднократно при сключване на Застраховката.

Изплащане на щети
Обезщетението се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходимите документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * когато сте нов клиент;
    * когато сте корпоративен клиент;
    * при подновяване на застрахователния договор;
    * при комплексно застраховане;
    * при липса на щети от предходни години.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg