ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Застраховка „Отговорност на превозвача“ на ЗД "ЕВРОИНС” АД е модерно и сигурно застрахователно решение за вашия бизнес. Чрез нея вие получавате:
 • застрахователна защита срещу цялостна или частична загуба, или повреда на товара по време на превоз;
 • гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

Застраховка " Отговорност на превозвача" може да бъде сключена от всяка фирма извършваща вътрешен или международен транспорт на товари по шосе.

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Отговорност на превозвача" покрива материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса, или повреда на товара:

 • на територията на България съгласно Закона за автомобилните превози;
 • за чужбина съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR).


Какъв е срока на застраховката?

Застраховката може да се сключи за срок от една година, за част от годината или за отделен курс.

Каква е застрахователната сума? 

Застрахователната сума е горната граница на отговорност на ЗД "ЕВРОИНС” АД за щети причинени на товара при транспортирането му и се определя съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR).

Каква е застрахователна премия?

Застрахователната премия може да бъде фиксирана сума при еднократна и годишна полица. Размерът на застрахователната премия се определя по действащата в момента на сключване на застрахователния договор Тарифа на ЗД "ЕВРОИНС” АД.

Бонуси:

 • Отстъпка в размер на 10% от застрахователната премия по застраховката при сключени други застраховки в ЗД "ЕВРОИНС” АД.
 • Отстъпки от застрахователната премия при сключена едногодишна застраховка за повече от един автомобил.
 • Отстъпка от застрахователната премия при липса на щети през предходната година.


Какво да направите при настъпване на застрахователно събитие?

 • незабавно предприемете мерки за спасяване на товара, предотвратяване и ограничаване на вредите;
 • в срок до 7 (седем) дни от узнаване за настъпило застрахователно събитие уведомете писмено ЗД "ЕВРОИНС” АД за вида и мястото на събитието;
 • направете необходимите постъпки и действия срещу трети лица за причинените от тях загуби или повреди на застрахования товар, в това число в рамките на три дни от доставката или узнаването за настъпило застрахователното събитие, изпратете писмен протест доказан по надлежен ред;
 • не приемайте стоката, когато тя е в съмнително, лошо състояние, освен ако има документ, ангажиращ отговорността на трети лица за нанесените от тях липси или повреди на застрахования товар;
 • в случай на установена, при получаване на пратката, липса или повреда се свържете, незабавно с изписания на договора „авариен комисар”, който да извърши оглед на товара, както и уведомете „ЗД ЕВРОИНС” АД за това;
 • уведомeте най-близкото бюро на лицензиран, независим авариен комисар работещ като Лойдов агент (Lloyd’s Agent), който да извърши огледа на товара.

 

Необходимо е да уведомите ЗД "ЕВРОИНС” АД по един от следните начини:

В Ликвидационен център на ЗД "ЕВРОИНС” АД

В агенция на ЗД "ЕВРОИНС” АД във вашия град

По телефон 02/4895 446

По факс 02 /4895 443

На електронен адрес: cargoclaims@euroins.bg

При уведомяването, Вие сте длъжен да представите следните документи в оригинал:

 • застрахователна полица, застрахователно свидетелство и др.;
 • протокол на авариен комисар, протокол за оглед, оценки, констативен протокол, констативен протокол на превозвачите, морски протест, свидетелски показания, заключения на вещи лица и др.;
 • превозен договор - коносамент, товарителница и др.;
 • фактури, сметки, диспаши.

ЗД "ЕВРОИНС” АД има право да поиска и други документи, доказващи застрахователното събитие, собствеността, правото и начина на получаване на застрахователно обезщетение (чл.105 от КЗ).

ЗД "ЕВРОИНС” АД има право самостоятелно да участвува в спасяването на товара; за предотвратяването, ограничаването или намаляването на загубата, или повредата; установяването на виновните за вредите лица, както и да взема или посочва необходимите за тази цел мерки. Нарежданията и предписанията на ЗД "ЕВРОИНС” АД са задължителни.

Застрахователно обезщетение

Застрахователното обезщетение се определя въз основа на поетите от ЗД "ЕВРОИНС” АД отговорности, представените от Вас документи по претенцията, разследванията и експертизите извършени от ЗД "ЕВРОИНС” АД.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg