ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ОТГОВОРНОСТ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Застраховка ОТГОВОРНОСТ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Предмет на застраховане
Сумата на митническите задължения, дължими от Застрахования, включително: митни сборове, акцизи, ДДС, импортни/експортни такси и лихви за просрочие при изплащане на изброените държавни вземания.

Застраховани лица
Отговорно лице по смисъла на Закона за митниците, извършващо операции по транзит, износ, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос и/или при временно и митническо складиране на стоки.
Тази застраховка може да се сключи в полза на трето лице.

Покрити рискове
Тази застраховка покрива дължимата сума на митнически задължения от страна на Застрахования пред гаранционно митническо учреждение, възникваща поради нарушаване от негова страна на условията и режима при транзит, износ, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос и/или при временно и митническо складиране на стоки.

Непокрити рискове
Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива Задължения на Застрахования произтичащи от:
 • Измама, умишлени действия или бездействие и груба небрежност на неговите служители и на пълномощниците, които са упълномощени изрично да представляват Застрахования пред Митниците.
Подизпълнителите на Застрахования , явяващи се страна по сключените от него за сметка на негови клиенти или за негова сметка договори за транспорт, складиране и манипулиране на стоките, не се причисляват към пълномощниците му по тази застраховка.
 • Неправилно изготвени, неправилно предадени загубени или унищожени от Застрахования документи, във връзка с дейности покрити по тази застраховка.
 • Извеждане на стоката на митническата територия на Р. България и прекъсване на съответния режим от Застрахования , без да се получи в замяна документ доказващ предаването на стоката съгласно ЗМ и ППЗМ.
 • Обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, на предметите под митнически режим
 • Война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби, възникващи от тях, или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила;
 • Пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане (с изключение на пиратство) и последствията от тях, или опит за извършването им;
 • Изоставени мини, торпеда, бомби или други изоставени военни средства.
 • Стачка, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански вълнения;
 • Какъвто и да е терорист или лице, действуващо по политически мотиви.
 • Конфискация, реквизиция или други подобни мерки, които е предприело или се е опитало да предприеме всяко правителство или друга подобна организация, завземащо власт или което е на власт.
 • Употреба на каквото и да е военно средство, използуващо атомно или ядрено разбиване и/или синтез, друга подобна реакция, радиоактивна сила или вещество.
 • Какъвто и да било риск, възникващ от обработката, съхраняването или транспортирането на товар в нелегална търговия или контрабанден товар , при условие че Застрахования е могъл да знае за такъв случай.

Тази застраховка не покрива отговорност, възникваща по повод на кражба на или от МПС и/или ремарке и/или контейнер когато са оставени без надзор по времето докато са оперирани от Застрахования , освен ако:
 • Между часовете от 06:00ч до 20:00ч МПС/ремаркето/контейнерът са:
 • Заключени през цялото време, докато са паркирани;
 • Шофьорът остава в непосредствена близост, освен при обичайни случаи непозволяващи изпълнението на горното условие;
 • Престоите за почивка се извършват на утвърдени и определени за шосейни превозвачи паркинги или на охраняеми паркинги.
 • Между часовете от 20:00ч до 06:00ч МПС/ремаркето/контейнерът:
 • Е паркиран в сграда, в напълно изолиран район или на охраняем паркинг под постоянно наблюдение, всички отвори са затворени, заключен е сигурно и всички ключове са отстранени; или
 • Се намира на утвърдени и определени за нощуване на шосейни превозвачи паркинги или на охраняеми паркинги.

Тази застраховка не покрива отговорност, възникваща по повод митническо складиране и транзит на стоки включени в приложени я №-№ 24 и 25 от ППЗМ при условие че Застрахования е могъл да знае за такъв случай.
Тази застраховка изключва сумата на митническите глоби и други суми които не представляват митни сборове, акцизи, ДДС, импортни/експортни такси и лихви за просрочие.

Период на застраховката
Застраховката се сключва за срок от една година.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се определя като процент от застрахователната сума. Застрахованият заплаща премията на месечни вноски.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение въз основа на извън съдебно споразумение между страните по застрахователния договор или въз основа на влезли в сила Митнически постановления срещу Застрахования.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
    * когато сте нов клиент;
    * когато сте корпоративен клиент;
    * при подновяване на застрахователния договор;
    * при комплексно застраховане;
    * при липса на щети от предходни години.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg