ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Имуществена застраховка "Избор за дома"

Имущество на физически лица
Имуществена  застраховка за физически лица от  ЗД "ЕВРОИНС" АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

С имуществена застраховка за физически лица от ЗД "ЕВРОИНС" АД получаваш:

• защита на недвижимото и движимото си имущество; 
• покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
• партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания.
Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховката осигурява защита на:
• жилищни, вилни и стопански (вкл. от специфичен тип – оранжерии, сгради за отглеждане на животни и други подобни) масивни, полумасивни и паянтови сгради, стопански съоръжения, както и незавършено строителство. Към сградите се причисляват:
   o вградените в тях инсталации (електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други), представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
    o трайно монтираните подови настилки;
    o вратите и прозорците; трайно монтираните осветителни тела.
• мебели и обзавеждане;
• битова техника, електроника и друго техническо оборудване;
• лични вещи;
• хранителни продукти и напитки;
• произведения с висока художествена стойност: картини, гоблени, икони и други произведения на изкуството;
• необходими целесъобразни разходи за:
   o разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
   o преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
   o разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 
   o разходи за хотел (нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо.

 

Покрити рискове

• пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;

• природни бедствия и аварии: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие действие на подпочвени води и действие на морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
• изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди причинени от измокряне на имущество в резултат на:
   o забравени отворени кранове или чешми;
   o авария на водопроводни, топлофикационни, канализационни, климатични или друг вид инсталации;
• транспортиране на застраховано имущество при смяна на адреса му;
• увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство;
• кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на врати, прегради и заключващи средства;
• грабеж;
• злоумишлени действия на трети лица, палеж;
• чупене на стъкла;
• земетресение;
• гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество.
• късо съединение вследствие на гръм или мълния;
• токов удар от свръхнапрежение;
• необходими целесъобразни разходи за:
   o разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
   o преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
   o разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 
   o разходи за хотел (нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо.

Период на застраховката
Застраховката се сключва за период от 12 месеца или по кратък период по договореност със застрахователя.

Застрахователна сума и застрахователна премия
• Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото и се определя в български лева или чуждестранна валута.
• Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно действащата Тарифа на ЗД "ЕВРОИНС" АД по тази застраховка.
• Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено до четири  вноски без допълнително оскъпяване.


Отстъпки от застрахователната премия  се получават при:

• подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
• наличие на други застраховки в ЗД "ЕВРОИНС" АД;
• еднократно плащане;
• наличие на клубна карта Auto CarD;
• други

При настъпване на  застрахователно събитие:
• Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
• Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми ЗД "ЕВРОИНС" АД  по един от следните начини:

• В Ликвидационен център на ЗД "ЕВРОИНС" АД
• В агенция на ЗД "ЕВРОИНС" АД в твоя град
• По телефон 02/4895 443
• По факс 02/4895 443
• На електронен адрес: imushtestvo@euroins.bg
 
При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg