ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Пожар и други рискове върху имущество за бизнес, административна дейност или държавни нужди

Имущество на ЕТ, юридически лица и организации
Имуществена застраховка за юридически лица, еднолични търговци и организации от ЗД "ЕВРОИНС" АД е модерно застрахователно решение за Вашето имущество.

С имуществена застраховка от ЗД "ЕВРОИНС" АД Вие получавате:
 • защита на недвижимото и движимото си имущество; 
 • покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
 • партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания;
Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата обект на застраховката.
Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховката осигурява защита на:

       Дълготрайни материални активи (ДМА):
 • сгради – производствени, административни, битови и складови помещения.  Към сградите се причисляват
  • вградените в тях инсталации (електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други), представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
  • трайно монтираните подови настилки, вратите и прозорците;
  • трайно монтираните осветителни тела.
 • машини, съоръжения и оборудване;
 • електронно-компютърна техника;
 • стопански инвентар;
 • разходи за придобиване на ДМА (незавършено строителство);
 • транспортни средства без ДКН.
      Краткотрайни материални активи (материални запаси):
 • материали;
 • продукция;
 • стоки;
 • незавършено производство.
     Чужди имущества:
 • наети (приети) за ремонт, обработка или съхранение и заведени в счетоводните книги на предприятието;
 • лични вещи и принадлежности на работниците и служителите в предприятието, като за лични вещи се приемат обичайните лични вещи и вещите, които съгласно писмена заповед на работодателя трябва да се намират на територията на застрахования обект.
      Необходими (целесъобразни) разходи за:
 • разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
 • преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
 • разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти.

      Покрити рискове
 • пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
 • природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие действие на подпочвени води и действие на морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • аварии: изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди причинени от измокряне на имущество в резултат на:
  • забравени отворени кранове или чешми;
  • авария на  водопроводни, топлофикационни, канализационни, климатични или друг вид инсталации;
  • авария с товаро-разтоварни машини при товарене и разтоварване;
  • удар от пътно превозно средство или от животно непринадлежащо или не под контрола на Застрахования.
 • счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове, санитарен фаянс;
 • увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство;
 • кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на врати, прегради и заключващи средства;
 • грабеж;
 • злоумишлени действия на трети лица, палеж; 
 • чупене на стъкла и повреда на дограма, причинено от злоумишлени действия на трети лица; 
 • земетресение;
 • гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество;
 • кражба чрез взлом  за преносима електронно-компютърна техника;
 • късо съединение вследствие на гръм или мълния;
 • токов удар от свръхнапрежение;
 • необходими целесъобразни разходи за:
  • разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
  • преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
  • разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 

      Период на застраховката:
      Застраховката се сключва за период от 12 месеца.

      Застрахователна сума и застрахователна премия
 • Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото и се определя в български лева или чуждестранна валута.
 • Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно действащата Тарифа на ЗД "ЕВРОИНС" АД  по тази застраховка.
 • Застрахователната премия  се заплаща еднократно или разсрочено до четири вноски без допълнително оскъпяване.
      Отстъпки от застрахователната премия при :
 • подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
 • наличие на други застраховки в ЗД "ЕВРОИНС" АД 
 • еднократно плащане;
 • наличие на клубна карта Auto CarD;
 • добра обезопасеност на имуществото.

     При настъпване на  застрахователно събитие:
 • Предприемете всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
 • Незабавно уведомете съответните държавни контролни органи в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложите всички обстоятелства, които са ви известни.

     Уведомете ЗД "ЕВРОИНС" АД  по един от следните начини:

     В Ликвидационен център на ЗД "ЕВРОИНС" АД
     В агенция на ЗД "ЕВРОИНС" АД във вашия град
     По телефон 02/4895 443
     По факс 02/4895 443
     На електронен адрес: imushtestvo@euroins.bg
 
     При уведомяването непременно посочете типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg