ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка МОЕТО ЖИЛИЩЕ

Застраховка МОЕТО ЖИЛИЩЕ

Имуществена застраховка за физически лица  с определен лимит на отговорност.

Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ“ на ЗД "ЕВРОИНС” АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

Със застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш:
• защита на недвижимото и движимото си имущество;
• покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
• партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания;

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховка „ МОЕТО ЖИЛИЩЕ ”  ти осигурява защита на:
• жилищни сгради – постоянно обитаеми апартаменти и къщи;
• мебели и обзавеждане;
• битова и електронна техника


ЗД "ЕВРОИНС” АД ти предлага застраховка „ МОЕТО ЖИЛИЩЕ ” в три варианта:

Покритие "КЛАСИК"
• пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
• природни бедствия и аварии – буря /ураган, вихрушка и смерч/, градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване /замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове; измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на вградени инсталации и/или тръби, и др.

Покритие "СУПЕР"
включва покритие "КЛАСИК"+
• злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, умишлен палеж.
• гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск.

Покритие "ЕЛИТ"
включва покритие "СУПЕР"+
• кражба чрез взлом;
• късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани в следствие проявление на риска “мълния/гръм”.
• земетресение;

Избери това покритие, което най-пълно отговаря на изискванията и потребностите ти.

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната  сума  се определя като договорен лимит на отговорност и при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълният размер на вредата, но не повече от договорения лимит, посочен в застрахователния договор;
Застрахователната сума е определена в български лева за всички движими и недвижими имущества.

Общ  лимит на отговорност  до:

•    15 000 лв.;   

•    32 000 лв.;  

  • 48 500 лв.; 
•    70 000 лв.;

  • 95 000 лв.;
  • 120 000 лв.

Каква е застрахователна премия?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

•    размера на застрахователната сума;
•     лимитите на отговорност;
•    и избраното ниво на покритие.
Застрахователната премия се заплаща eднократно или разсрочено при сключване на застраховката.

Какъв е срока на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 12  месеца.


Какво да направиш при настъпване на застрахователно събитие?

• Предприеми всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
• Незабавно уведоми съответните държавни контролни органи в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

Уведоми ЗД "ЕВРОИНС" АД  по един от следните начини:


• В Ликвидационен център на ЗД "ЕВРОИНС" АД
• В агенция на ЗД "ЕВРОИНС" АД в твоя град
• По телефон  02/4895 443
• По факс 02/4895 443
• На електронен адрес : imushtestvo@euroins.bg
 
При уведомяването непременно посочи типа на застрахователното събитие, увреденото имущество и номера на застрахователната полица.

Застраховка МОЕТО ЖИЛИЩЕ
Защо да избереш застраховка „Моето жилище“?
• Бързо и лесно сключване на застраховката - без оглед,без опис, без снимка.
• Възможност за избор на покрити рискове, лимити на отговорност и застрахователни суми.
• Широко и гъвкаво застрахователно покритие обвързано с индивидуалните потребности.
• Атрактивни цени за широка гама от покрити рискове.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg