ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Комбинирана туристическа застраховка Злополука

Предмет на застраховане
Животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, хижи или други средства за подслон на територията на Р България.

Застраховани лица
Български или чуждестранни граждани.

Покрити рискове
- смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
- медицински разноски вследствие на злополука и/или общо заболяване;
- разноски за репатриране;
- частично или пълно унищожаване на багаж и взломна кражба;
- лична отговорност за нанесени щети на трети лица.
Застрахователното покритие е валидно за събития, настъпили на територията на средството за подслон.

Период на застраховката
За всяко застраховано лице застраховката е в сила от датата на първата му регистрация в средството за подслон до последната регистрирана дата на неговия престой.

Плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се начислява в сметката за нощуване на застрахованото лице. Собственикът на средството за подслон дава отчет за всеки месец и превежда дължимите на Застрахователя премии в лева до 15-то число на всеки следващ месец.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 дена след представяне на болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК, фактури, рецепти, актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:
* когато сте корпоративен клиент;
* при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
* при комплексно застраховане
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg