ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

двустранен констативен протокол за ПТП

двустранен констативен протокол за ПТП
Преди да попълните протокола се обадете на тел.112, за да уведомите властите за настъпилото ПТП.
Прочетете внимателно указанията за попълването на протокола!
Попълнете внимателно данните в протокола, вкл. нарисувайте и схема на произшествието.
В т.14 - "ЗАБЕЛЕЖКА" - участник А следва да напише "Имам вина за настъпилото ПТП", а участник Б - "Нямам вина за настъпилото ПТП".
Подпишете поотделно всеки от екземплярите.
Обадете се отново на тел.112, за да получите регистрационен номер за протокола, ако не ви е даден такъв при първото обаждане.
Виновният водач да спази изискването за подаване на доклад до застрахователя в 7-дневен срок от ПТП.

указания за попълване на двустранен констативен протокол за ПТП

двустранен констативен протокол за ПТП
1. Този двустранен констативен протокол е в два екземпляра и се попълва при ПТП, когато са налице следните условия:
*няма пострадали лица;
*в ПТП участват само две превозни средства;
*няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
*между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
*и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
*и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;
2. Във всички случаи на ПТП, включително когато се попълва и настоящият протокол, задължително се уведомяват компетентните органи на МВР – КАТ.
Във всички останали случаи извън т.1 по-горе, се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР – КАТ.
3. Попълнете данните за МПС, управлявано от участника, виновен за настъпване на ПТП, в сектор „Превозно средство А” и предоставете протокола на другия водач да попълни данните за неговото МПС в сектор „Превозно средство Б”.
4. При попълване на протокола да се съблюдават следните указания:
- протоколът се попълва на мястото на произшествието;
- в т. 5 се попълват имената, адресите и телефоните на свидетелите на ПТП, ако има такива;
- в т. 8 се попълват данните от застрахователните полици (сертификати или др. документи)
- в т. 9 се попълват данните от свидетелството за правоуправление на водача;
- в т. 10 се обозначава със стрелка мястото на удара върху МПС-то;
- в т. 11 се описват видимите щети по двата автомобила;
- в т. 12 се обозначават с кръстче съответните обстоятелства (от 1 до 17), които се отнасят до отразяваното произшествие и се посочва броя на задрасканите от Вас полета;
- в т. 13 нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път, улица, №, посоката на движение, елементи от пътната сигнализация).
5. Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач. Първият екземпляр задръжте за себе си, а вторият дайте на другия участник в произшествието.
6. Не променяйте и не поправяйте данните в настоящия протокол след подписването му от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция обезсилва този протокол.
7. След попълването на протокола, двамата водачи не по-късно от 7 дни, от датата на събитието, уведомяват съвместно застрахователя на виновния водач, като предоставят на застрахователя превозните средства за оглед и свидетелствата за правоуправление.

доклад до застрахователя за пътнотранспортно произшествие

двустранен констативен протокол за ПТП

Попълва се от застрахования.

Има силата на ДЕКЛАРАЦИЯ.

Предоставя се на застрахователя по начин, от който да е видно кога е подаден.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg